วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตอาสา : ทำความสะอาดวัดจอมบึง/ทำความสะอาดอาคารเรียน

กิจกรรมจิตอาสา : ทำความสะอาดวัดจอมบึง /ทำความสะอาดอาคารเรียน


กิจกรรมสร้างเสริมสุขาพ : ปั่นจักรยานไป ณ เขาประทับช้าง จ.ราชบุรี

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : ปั่นจักรยานไป ณ เขาประทับช้าง


กิจกรรมรับน้อง ปี1 การประถมศึกษา 2556

กิจกรรมรับน้อง ปี1 การประถมศึกษา ปี2556

ประโยชน์ที่ได้รับ : ได้ความสามัคคี ได้ความรักความจิงใจ และสายสัมพันธ์พี่น้อง
                     การประถมศึกษาทั้ง 4 ปี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                                        ได้ความผูกพันธ์ มิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอัน